Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

0115 d6a3 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viascorpix scorpix
6961 aa2e 500
delicja8
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
3665 4cb8 500
Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
3666 9323 500

ikwt:

Zion National Park (shortstache)

Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
delicja8
4186 8b8d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainspirations inspirations
delicja8
5038 ace9 500
Reposted frompszemek pszemek viainspirations inspirations
delicja8
6533 5e67 500
Reposted fromkurorori kurorori viainspirations inspirations
2771 d40a
Reposted fromSkydelan Skydelan viainspirations inspirations

November 09 2017

delicja8
1346 70e2 500
delicja8
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamalinowowa malinowowa
delicja8
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viasober sober
delicja8
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viazagadka zagadka
delicja8
8513 45ad 500
delicja8
delicja8
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
delicja8
1488 ee73
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaRedPenny RedPenny
delicja8
3270 d7a2 500
Reposted frommyrla myrla viaRedPenny RedPenny
delicja8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl